Bu iş yaşamsal cinsiyet ayrımcılığı temelinde şekillenen ve
işleyen uygun fiyat, politik ve toplumsal yapılanmalar sonucu olarak 2000’li
senelerde kadınların uluslararası politikada ve karar-alma mekanizmalarında
hâlâ ne türlü eksik ve noksan temsil edildiğini meydana koymayı amaçlamaktadır.
Bu çerçevede çalışmanın birinci kısmında beynelmilel politikada mersin escort bayanın yerini incelerken
toplumsal cinsiyet, ataerkillik, yurttaşlık, oy verme hakkı, siyasal temsil ve
kadının birey hakları benzeri basit bir takım kavram, aşama ve yapılara
değinilecektir. İkinci kısımda ise, yaşamsal cinsiyet göstergeleri basit
alınarak uluslararası siyasetin yaşamsal cinsiyet üzerinden evrensel olarak
yeryüzünde ne türlü şekillendiği ve mersin
escort bayan
ların beynelmilel siyasetteki ve karar-vericiler arasındaki
yerinin ne olduğu incelenecektir. İnsan bedeninin adam ya da dişi olarak
tanımlanmasına ne sebeple meydana gelen anatomik ve fiziksel değişiklikler
temelinde meydana çıkan cinsiyet kavramına karşın toplumsal cinsiyet, cinsiyeti
adam ve dişi meydana gelen kişiler arasındaki yaşamsal ve kültürel
farklılıklarla alakalıdır. Yaşamsal olarak kurulan ve kişiler tarafından
öğrenilen yaşamsal cinsiyet, erillik ve dişilik olarak ikiye ayrılır. Mersin escort bayanlar http://mersin.escortlarla.com/ ve
erkekler arasındaki çoğu farklılığın kökeni esasında bilimsel değildir. Bu
farklılıkların temelinde yaşamsal cinsiyetin rolü bir sürü büyüktür. Toplumsal
cinsiyet, “kadınlık” ve “erkeklik” kimliklerinin
tanımlanması ve bu kimlikleri temel alan yaşamsal rollerin açıklanmasında bir
sürü mühim bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet, hayatlarımızın her sahasını
etkileyen ve tertip eden ikili bir sistemdir. Her Geçen Gün ve mekânla değişebilen
canlı bir yapı gösteren toplumsal cinsiyet, kadın ve adam aralarında hiyerarşik
bir sistem yaratır. Bu hiyerarşik yapı içinde erkekler özne/aktif/olumlu taraf
olarak tanımlanırken, kadınlar ise öteki/pasif/olumsuz olarak kodlanır. Öte
taraftan ataerkillik, mersin escort
bayan
ların sistematik bir şekilde adam egemenliği ve baskısı altına
alındığı ve üstelik sömürüldüğü bir yaşamsal yapılar ve uygulamalar bütünüdür.
Ataerkil yaşamsal düzende, erkeklik ve eril/erkeksi değerler ve nitelikler
imtiyazlı bir konuma sahiptir. Ataerkil yaşamsal düzende, güç ve yetki erkeğe
aittir. Mersin escort bayanlar,
kuvvet ve otoriteden yoksundurlar ve sistematik olarak eksik
bırakılmaktadırlar. Esasında ataerkillik her sürede ve her kültürde şuanki
meydana gelen global bir müessesedir. Özel alan ile kamu alanı ayrımı temelinde
ataerkil rejim, kadını özel alanla (ev ve aile) sınırlandırırken, erkeği ise
kamu meydanına (siyaset, iş, vatan savunması, kültürel dünya ) hâkim
kılmaktadır. Fakat, ataerkillik yalnızca yaşamsal düzende kendini göstermez:
aile ve cinsellik (baba otoritesi, namus, kuvvet, vb.), kültürel farklı
escort bayan
müesseseler ( basın, din, öğrenim, vb.), şuanki kapitalist uygun
fiyat yapıdaki imalat tarzları ve tüketim ilişkileri, iş bölümü ve uzmanlaşma
(ev işi, fiyatlı işler, tam-zamanlı, yarı- zamanlı işler, vb.) ataerkil
yaşamsal düzenin işlevsellik kazandığı alanlardan bazılarıdır.


Leave us a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.