Özel sektör ne denli gelişmiş olursa olsun, devlet dijital hale gelmeden “Bilgi Çağı”nı yakalamak olası değildir. Elbette e-Devlet kavramı kendiliğinden tramer sorgulama ortaya çıkmış bir kavram değildir. Aksine, zaman içinde giderek artan ihtiyaçların yarattığı, bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla ayakta duracak olan yeni devlet anlayışının bir ifadesidir. Başka bir ifadeyle, e-Devletin bugünkü konuma gelmesi bir süreci ifade eder. Bu süreci üç dönem halinde incelemek mümkündür. Birinci dönem; internetin bilgi ve paylaşım amacıyla kullanılmasıdır (1993-1998). Bilgi sunmak amacıyla ortaya çıkan e-Devlet vatandaşlara bu dönemde tramer sorgulama nteraktif olarak hizmet sunmamıştır. İkinci dönem; online olarak işlem yapılması ve hizmet sunulmasıdır (1998-2001). Kamu yönetimine ait siteler 1990’lı yılların sonlarından itibaren bilgi sağlayıcı konumdan işlemsel modele doğru geçiş yapmaya başlamışlardır. Elektronik posta ile bilgi gönderimi on-line işlem tamamlamaları, çeşitli vergilerin, sigorta primlerinin ödenmesi ve tramer sorgulama bu işlemlere ait belgelerin internet yoluyla elde edilebilmesi bu dönemde gerçekleşebilmiştir. Üçüncü dönem; web sitelerinin bütünleşmesi (2001- ?).

2000’li yılların başından itibaren kamu kuruluşları kendilerinin üretmedikleri hizmetler de dahil olmak üzere web siteleri vasıtasıyla vatan hgs daşlara geniş kapsamlı hizmet vermeye. e-Devletin genel olarak üç önemli amacı vardır. Bunlar; kamusal hizmetleri yaygın ve erişilebilir hale getirmek, hizmet üretim ve yönetim sürecinde vatandaşların istek ve eğilimlerini daha etkin değerlendirmek ve katılımcı yurttaşlığın önünü açmak, devlet hgs kurumlarının daha rasyonel ve verimli işlemesini sağlamaktır. Bununla birlikte kamu yönetiminde şeffaflık, bürokrasinin azalması, hızın arttırılması, üretkenlik ve verimlilik, kesintisiz hizmet, vatandaşın yönetime etkin katılımı, herkese eşit hizmet, etkin ve hızlı denetim e-Devletin temel amaçları arasında sayılabilir. e-Devletin bu amaçlarına zaman içerisinde başka amaçlarda eklenecektir. Çünkü e-Devlet sürekli gelişim ve değişim içerisindedir. e-Devletin temel amaçları hgs aşağıda kısa başlıklar altında değerlendirilmiştir.  e-Devlet uygulamalarının en temel ve en doğal amaçlarından ve aynı zamanda sonuçlarından biri olan şeffaflık, yapılan işlerle ve hizmetlerle ilgili olarak gizlilik sınırlamalarını mümkün olan en alt seviyelere indirmekle birlikte bilgi edinme hak ve özgürlüğünün önünün açılmasını da kolaylaştıracaktır.

Bilginin yayılması hızlanacak ve toplumun ilgili tüm kesimleri, bu bilgilerden faydalanabilecektir. Dolayısıyla, yönetim ile vatandaşlar arasındaki suni bariyerler de yavaş yavaş kalkmaya başlayacaktır. Klasik kamu yönetiminde, plakadan hasar sorgulama yönetilenlerin karar alma ve uygulama mekanizmalarına dâhil edilmemeleri; idarenin eylem ve faaliyetlerinin gereklilikleri ve ayrıntıları hakkında yönetilenlere bilgi verilmemesi ve hiçbir şekilde iradesine başvurulamaması anlayışının, zaman içerisinde statükoculuğa dönüşmesini normal karşılamak gerekmektedir. Çünkü yönetilenlerin bilgisi ve zorunlu olarak ilgisi dışında yapılmaya başlanan faaliyetlerin, denetlenmesi de mümkün olamamakta ve neyin doğru neyin yanlış olduğu da doğal plakadan hasar sorgulama olarak uygulayanların inisiyatiflerine bırakılmaktadır. Statükoculuğun en doğal sonucu olan gizlilik ve dışa kapalılık, yapılan yolsuzlukların örtülü kalmasına ortam hazırlarken, vatandaşları da bürokrasi karşısında savunmasız ve güçsüz bırakmaktadır ki bunun da hukuk devleti ile bir

hukuku olan yönetim arasındaki farkı açıkça ortaya koyduğu söylenebilir. Bunun yanında, karar alma ve uygulama mekanizmalarının, dışa kapalı plakadan hasar sorgulama ve içinde hiyerarşik olması rüşvet kurumunun yapısallaşmasında da etkili olduğu belirtilmektedir.